WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op onze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Performantie-cookies
We gebruiken geen performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website. Elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten mogelijk deze performantie-cookies wel.

Third party cookies
Onze website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, formulieren, social-mediaknoppen en/of advertenties.

Beheer van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.
Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.
Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens van u op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ALEA CVBA

Artikel 1. Partijen
In onderhavige algemene voorwaarden moet onder “ALEA” verstaan worden de “cvba ALEA, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Tervuursevest 60, ingeschreven
in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 446.084.093”. De “klant” verwijst naar de rechtspersoon, de fysieke persoon of de organisatie die de offerte
van ALEA ondertekent.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Onderhavige algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle offertes en overeenkomsten. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend en voor zover deze
uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door ALEA.
2.2. Door de ondertekening van de offerte bevestigt de klant effectief kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en deze integraal en onvoorwaardelijk te
aanvaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en zijn louter informatief.. Alle overeenkomsten komen tot stand na de bevestiging van de reservatie door ALEA en na betaling
van een voorschot van 30% van het bedrag vermeld op de offerte. Voorschotten worden contant betaald in één van de vestigingen van ALEA of per overschrijving op de
rekening van ALEA met rekeningnummer BE64 7343 3220 0252 en vermelding van de naam van de klant en de datum van de activiteit. De ondertekende offerte dient te
worden verstuurd aan de vestiging van ALEA waarmee contact is gemaakt, zijnde Brasserie Feesten Waaiberg te Leuven of AgoraKaffee te Antwerpen via de post of per email:
info@waaiberg.be of agora@ua.ac.be.

Artikel 4. Annulatie van de reservatie
Bij annulatie is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:
100% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt 7 dagen vooraf; 75% van het bedrag van de
overeenkomst, verminderd met de ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt één maand vooraf; 50% van het bedrag van de overeenkomst, verminderd met de
ontvangen voorschotten, indien de annulering gebeurt twee maanden vooraf; 25% van het bedrag van de overeenkomst in alle andere gevallen. Indien hiertoe aanleiding
bestaat, kan ALEA een hogere vergoeding vragen. De klant dient ALEA in kennis te stellen van de annulatie per aangetekend schrijven.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en aansprakelijkheid
5.1. In hoofde van ALEA
5.1.1.Voor de uitvoering van haar verbintenissen, mag ALEA een beroep doen op derden.
5.1.2.Indien door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan kan ALEA het menu aanpassen
met gelijkwaardige dranken en spijzen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
5.1.3. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is ALEA niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of
gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, administratie- of personeelskosten, vorderingen van derden. Voor zover de aansprakelijkheid van
ALEA is betrokken, is deze slechts beperkt tot de directe schade welke maximaal beperkt is tot de prijs voor volledige uitvoering van de overeenkomst.
5.2. In hoofde van de klant
5.2.1. De klant is verplicht zich in regel te stellen met, en is verantwoordelijk voor het vervullen van, alle administratieve verplichtingen voor de activiteit die hij
organiseert, zoals bijvoorbeeld het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, e.d.
5.2.2. De klant is integraal verantwoordelijk voor de door hem in de gehuurde infrastructuur geplaatste en gestalde goederen en producten en dient in te staan voor
verzekeringen dienaangaande. ALEA is gerechtigd ten allen tijde het bewijs van de polis én de premiebetaling op te vragen.
5.2.3. De klant is integraal verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van zijn gasten.
5.2.4. Het personeel dat wordt ingezet door de klant, dient in orde te zijn met alle geldende wetten en reglementering.

Artikel 6. Beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1. ALEA heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder opzeg, noch schadevergoeding ingeval de klant het faillissement aanvraagt, in faling wordt
gedagvaard of een WCO aanvraagd.
6.2. Bij niet-betaling heeft ALEA het recht om de overeenkomst te beëindigen (zie artikel 11)
6.3. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, heeft ALEA het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling. De klant dient haar betalingsverplichting na te leven.
6.4. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van een prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen per aangetekend schrijven.

Artikel 7. Schade
Schade aan de installaties en de infrastructuur van ALEA valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die de schade heeft veroorzaakt én de klant. Bij gebreke
aan schriftelijke en voorafgaande opmerkingen, wordt de klant geacht de installaties en infrastructuur te hebben ontvangen in perfecte staat. ALEA is niet verantwoordelijk
voor ongevallen, beschadigingen en diefstal.

Artikel 8. Veiligheidsvoorschriften / geluidsoverlast / rookverbod
8.1 De klant zal op eigen kosten en in samenspraak met ALEA zorgen voor voldoende maatregelen ter garantie van de veiligheid (o.a. brandpreventie, e.d.) van de door
hem georganiseerde activiteit.
8.2 De voorschriften inzake veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d. dienen stipt te worden nageleefd door de klant en zijn gasten. Bij gebrek hieraan heeft ALEA
het recht om de activiteit onmiddellijk stop te zetten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
8.3 ALEA is niet contractueel, noch buiten-contractueel aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de niet-naleving van de voormelde voorschriften inzake
veiligheid, brandpreventie, geluidsoverlast, e.d.
8.4 Ingevolge de wetgeving met betrekking tot roken, geldt in alle ruimtes een totaal rookverbod. Boetes en sancties ingeval van overschrijding van dit verbod zijn ten laste
van de klant.

Artikel 9. Klachten
9.1 Elke klacht moet per aangetekende post worden geformuleerd binnen de 8 dagen (Tervuursevest 60, 3000 Leuven). Na deze termijn worden de leveringen en prestaties
beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor geleverde spijzen en drank is na verbruik geen klacht meer mogelijk.

Artikel 10. Overmacht
ALEA is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie
waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van ALEA. Zonder
exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door
leveranciers van ALEA, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, brand, stakingen, oproer, oorlog, beslissingen of interventies van overheidswege. Als ALEA
zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van
overmacht worden de verplichtingen opgeschort, zonder dat ALEA aansprakelijk kan worden gesteld voor de hierdoor veroorzaakte schade.

Artikel 11. Prijzen – Betaling
11.1 De vermelde prijzen op de offertes zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld. ALEA heeft het recht om de prijzen te herzien in geval van wijziging van de
marktprijzen.
11.2. Alle facturen zijn contant betaalbaar in één van onze vestigingen of per overschrijving op rekening van ALEA, Tervuursevest 60, 3000 Leuven op rekeningnummer:
BE64 7343 3220 0252 met vermelding van de naam van de klant en de datum van de activiteit.
11.3. Het protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum met de vermelding van de datum en het nummer van de factuur.
11.4. In geval van niet betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1% per maand. Tevens zal een
forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 €.
11.5. Het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft ALEA het recht om alle prestaties, leveringen en werken op te schorten. Niet betaling op de
vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die ALEA het recht geeft om de overeenkomst te ontbinden.
11.6. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
11.7. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming.

Artikel 12. Afspraken
12.1. Feesten vanaf 50 personen dienen ten minste twee maanden voor de datum van het feest volledig besproken te zijn.
12.2. Eventuele tafelindelingen dienen ten laatste vijf dagen voor het feest bezorgd te worden en worden zo goed als mogelijk uitgewerkt, ze zijn niet bindend.
12.3. Toegewezen plaatsen kunnen ten allen tijden gewijzigd worden, in functie van de zaalindeling en andere mogelijke feesten.
12.4. Aanvang- en einduur dienen strikt nageleefd te worden. Dit om voorgaande of opvolgende service niet in het gedrang te brengen. Afwijkende bedingen gelden
uitsluitend en voor zover deze uitdrukkelijk én schriftelijk werden aanvaard door ALEA.
12.5. Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 5 dagen voor de geboekte activiteit schriftelijk te worden meegedeeld. Laattijdig medegedeelde wijzigingen zullen
als onbestaande worden beschouwd.
12.6. Voor “inschrijffeesten” kan ALEA het feest vooraf annuleren indien de inschrijvingen een vooraf bepaald aantal niet overschrijdt. Voor inschrijffeesten wordt het
volledige bedrag vooraf betaald, bij gebreke waaraan ALEA het recht heeft om de toegang en deelname te ontzeggen.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 14. Varia
Afwijkingen van een van deze bepalingen, houdt geen afstand in van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

U kunt de Algemene voorwaarden ALEA ook downloaden.